ads1

Tiếng Nói Phụ Nữ (2022) ()

104 phút Tâm Lý

Một nhóm phụ nữ trong một thuộc địa tôn giáo bị cô lập đấu tranh để hòa giải đức tin của họ với hàng loạt vụ tấn công tình dục do đàn ông của thuộc địa thực hiện.

Mở rộng